Välkommen

Döden kommer, det vet vi, men vi kan göra mycket för att bättre stödja den döende och dess närstående. Vi önskar en gemensam vision för ett bättre, tryggare och mer medkännande slut på livet.

Syftet med Österlenprojektet är att se till att alla i samhället får en god och säker vård och kan leva med värdighet under sina sista år, månader och dagar. Vi fokuserar på en smidig övergång mellan olika vårdformer, i Simrishamn kommun, utbildning i palliativ vård och samhällsengagemang.

Tillsammans är vi starkare. Det är därför vi jobbar utan gränser.

Anmäl dig till vår Kick-Off den 30:e augusti

Tid: 30 augusti kl9:30 - 15:30

Plats: Campus Österlen, Storgatan 25, Simrishamn

Fri entré, vi bjuder på fika och lunch

Anmäl dig

På vår kickoff får du möjlighet att utforska vård och stöd i livets slut och dessutom delta i samtal kring behov hos personer som står inför allvarlig sjukdom, sorg eller ensamhet.

Vi önskar att svar på följande frågor: När sjukdom, hög ålder, ensamhet eller döden kommer nära inpå, vet vi då vad vi ska göra för att stödja våra medmänniskor? I den bästa av världar, hur ser ett stödjande samhälle ut kring just dig och dina närmaste?

 

 

Hur ser en palliativ vård ut utan gränser? 

Vi vill skapa en modell där alla delar av samhället driver utvecklingen av palliativ vård som ska vara både jämlik och av hög kvalitet. Vårt projekt utgår från Simrishamns kommun där vi skapar en modell med potential till utvidgning regionalt, nationellt och eventuellt även internationellt. Den preliminära projektplanen utgår från ett unikt samarbete mellan alla huvudmän som vårdar patienter i livets slutskede (kommun, primärvård, Region Skåne, sjukhuset), medborgarna och frivilligorganisationer.  

Via ett perspektiv som utgår från folkhälsa och inkluderar civilsamhället och det som internationellt benämns för ”compassion” (medkänsla) vill vi stärka medborgarnas och vårdpersonalens engagemang och kunskap i frågor som rör vård i livets slutskede. Vi vill skapa bättre vårdplaner för patienterna och aktivt verka för en sömlös integration vårdgivare emellan. Närstående står tillsammans med patienterna i centrum för projektet som kommer att innehålla en satsning på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen. Vi kommer att engagera oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.

Inläggslista