Välkommen

Döden kommer, det vet vi, men vi kan göra mycket för att bättre stödja den döende och dess närstående. Vi önskar en gemensam vision för ett bättre, tryggare och mer medkännande slut på livet.

Syftet med Österlenprojektet är att se till att alla i samhället får en god och säker vård och kan leva med värdighet under sina sista år, månader och dagar. Vi fokuserar på en smidig övergång mellan olika vårdformer, i Simrishamn kommun, utbildning i palliativ vård och samhällsengagemang.

Tillsammans är vi starkare. Det är därför vi jobbar utan gränser.

Välkommen till höstens nätverksträffar!

Visionen för Österlenprojektet är att ordna sammankomster där medborgarna och nyckelpersoner i Simrishamns kommun kan engagera sig för att skapa ett mer stödjande, medkännande samhälle kring personer i hög ålder eller med allvarlig sjukdom och sorg. På träffarna har du möjlighet att komma med idéer och samtalsämnen, lära dig mer om ett specifikt ämne, och framförallt få sällskap av andra som har intressanta erfarenheter och idéer kring frågor som rör livets slut. Under hösten önskar vi få svar på följande frågor: När sjukdom, hög ålder, ensamhet eller döden kommer nära inpå, vet vi då vad vi ska göra för att stödja våra medmänniskor? I den bästa av världar, hur ser ett stödjande samhälle ut kring just dig och dina närmaste?

Träffarna är öppna för alla. Vi bjuder på fika.

Kalender

Alla träffar sker på Österlens Museum (Storgatan 24, Simrishamn), kl.13 - kl.15:30.

25 September: Hur ser ett stödjande samhälle ut? 

Diskussionen handlar om vad samhället kan göra för att lindra ensamhet och social isolering hos medborgare i hög ålder, med svår sjukdom eller sorg. Alla är välkomna.

9 Oktober: Planering av höstens aktiviteter

Under träffen ska vi planera vidare de olika idéer för sociala aktiviteter som projektets deltagare har diskuterat under den förra träffen. 

23 Oktober: Gästföreläsare, John MacArtney (Mötet sker i Lund, Medicon Village, Gamla Gästmatsalen, på engelska)

Professor John MacArtney är sociolog på the University of Warwick. Han ska diskutera utvecklingen av engagemang av civilt samhället i palliativt vård i Storbritannien. Mer information kommer.

6 November: Empati och empatiskt bemötande (mer information kommer)

20 November: Ensamhet och isolering (mer information kommer)

4 December: Gästföreläsare, Anders Palm

Anders Palm är senior professor i Litteratur på Lunds Universitet. Han ska prata om litteraturens betydelse i livets slutskede med fokus på Hjalmar Gullbergs böcker. 

18 December: ‘Sista hjälpen’ - en kurs för Simrishamn? (mer information kommer)

Tack för en trevlig kick-off!

På den 30:e augusti 25 personer samlat för att diskutera palliativ vård och stöd i livets slutskede.

Den 30:e augusti var dagen för att starta den "social innovations" delen av Österlenprojektet. Denna del av projektet fokuserar på hur vi kan öka vår medvetenhet och samverkan mellan civil organisationer och allmänheten kring sjukdom, döden, och sorg. Vi var pensionärer, sjukvårdspersonal, representanter från kommunen, SPF, Svenska Kyrkan och Stiftelsen Hospice Österlen och många var medborgare i Simrishamn.

Vi tackar Professor Dag Lundberg för en intressant föreläsning om vården och livets slut. Och vi tackar alla deltagarna för spännande diskussioner i vår café-workshop: “I den bästa av världar, hur ser ett stödjande samhälle ut i Simrishamns kommun?" Under hösten hoppas vi kunna öka vårt nätverk och fortsätta med samtalen. Framförallt hoppas vi att engagera hela samhället i en förändring i hur vi samtalas kring och tar hand om våra sjuka eller sköra äldre och sörjande medmännsikor. Döden är inte bara en medicinsk händelse - det är också en social händelse.

Hur ser en palliativ vård ut utan gränser? 

Vi vill skapa en modell där alla delar av samhället driver utvecklingen av palliativ vård som ska vara både jämlik och av hög kvalitet. Vårt projekt utgår från Simrishamns kommun där vi skapar en modell med potential till utvidgning regionalt, nationellt och eventuellt även internationellt. Den preliminära projektplanen utgår från ett unikt samarbete mellan alla huvudmän som vårdar patienter i livets slutskede (kommun, primärvård, Region Skåne, sjukhuset), medborgarna och frivilligorganisationer.  

Via ett perspektiv som utgår från folkhälsa och inkluderar civilsamhället och det som internationellt benämns för ”compassion” (medkänsla) vill vi stärka medborgarnas och vårdpersonalens engagemang och kunskap i frågor som rör vård i livets slutskede. Vi vill skapa bättre vårdplaner för patienterna och aktivt verka för en sömlös integration vårdgivare emellan. Närstående står tillsammans med patienterna i centrum för projektet som kommer att innehålla en satsning på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen. Vi kommer att engagera oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.