Välkommen

Döden kommer, det vet vi, men vi kan göra mycket för att bättre stödja den döende och dess närstående. Vi önskar en gemensam vision för ett bättre, tryggare och mer medkännande slut på livet.

Syftet med Österlenprojektet är att se till att alla i Simrishamns kommun får en god och säker vård och kan leva med värdighet under sina sista år, månader och dagar. Vi fokuserar på en smidig övergång mellan olika vårdformer i Simrishamns kommun, utbildning i palliativ vård och samhällsengagemang.

Tillsammans är vi starkare. Det är därför vi jobbar utan gränser.

Aktuellt: Sista hjälpen utbildning

”Sista hjälpen-utbildning” (engelska “Last Aid”) är ett europeiskt utbildningskoncept som liksom första hjälpen kurser, vänder sig till allmänheten för utbildning i basalt omhändertagande av medmänniskor i behov av stöd. Döden, döendet och sorg är naturliga och oundvikliga processer i livet. Forskning visar att en ökad kunskap i samhället kring dessa frågor kan leda till ett bättre slut för de sjuka och ett ökat stöd till deras närmaste.

Upcoming Events

”Det här var en saklig kurs av något som berör oss alla – döden. Jag har själv erfarenhet när en nära anhörig dog, och kände väl igen mig i det som beskrevs i kursen och det var fint att få sakliga förklaringar. Jag känner mig nu bättre rustad för framtiden med gamla föräldrar och svärföräldrar.”

Palliativt Utvecklingscentrums webinarium om vård i livets slutskede

I november 2020 spelade Palliativt Utvecklingscentrum in en webinarium med temat: Vad är palliativ vård?

Diskussionen kretsade kring:

  • Hur vi identifierar palliativa vårdbehov hos våra patienter?
  • Samtal vid allvarlig sjukdom och brytpunktssamtal

 

Webinariet är nu tillgängligt på Palliativt Utvecklingscentrums hemsida. Använda gärna Edge eller Chrome.

Hur ser en palliativ vård ut utan gränser? 

Vi vill skapa en modell där alla delar av samhället driver utvecklingen av palliativ vård som ska vara både jämlik och av hög kvalitet. Vårt projekt utgår från Simrishamns kommun där vi skapar en modell med potential till utvidgning regionalt, nationellt och eventuellt även internationellt. Den preliminära projektplanen utgår från ett unikt samarbete mellan alla huvudmän som vårdar patienter i livets slutskede (kommunen, primärvården, Region Skåne, sjukhuset), medborgarna och frivilligorganisationer.  

Via ett perspektiv som utgår från folkhälsa och inkluderar civilsamhället och det som internationellt benämns för ”compassion” (medkänsla) vill vi stärka medborgarnas och vårdpersonalens engagemang och kunskap i frågor som rör vård i livets slutskede. Vi vill skapa bättre vårdplaner för patienterna och aktivt verka för en sömlös integration vårdgivare emellan. Närstående står tillsammans med patienterna i centrum för projektet. Vi satsar på utbildning- och kompetenshöjning till all berörd personal kring den döende personen. Vi kommer att engagera oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.

Av de drygt 90 000 personer som avlider i Sverige varje år är nästan 90 procent 65 år eller äldre.

 

Under 10 procent av patienter med palliativa vårdbehov vårdas inom den specialiserade palliativa vården (specialiserad palliativ hemsjukvård, slutenvårdsenheter, hospice).

Enligt en enkät från 2014 uppgav drygt 70 procent av personer med palliativ vård behov uppgav att de vill helst dö hemma.

Källor: NRPV

Österlenprojektet är en förening av organisationer och aktörer som vill underlätta för patienter och närstående att få rätt vård i rätt tid.

Vad är palliativ vård?

När bot inte längre är möjlig krävs ett klart och medvetet förhållningssätt i omhändertagandet för att kunna hjälpa både patient och närstående. Då är palliativ vård – lindrande vård – aktuellt. Palliativ vård är en helhetsvård med en egen vårdfilosofi där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk, och samtidigt stödja närstående.

Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient och närstående.  Den palliativa vården ser döendet som en normal process, den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer människor att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

När behövs palliativ vård?

Palliativa vårdbehov hos patienter med kroniska sjukdomar (som tex cancer, lung-, hjärt, njur-, leversjukdom, demens eller ålderssvaghet/skörhet) bör identifieras långt innan de befinner sig i livets slutskede, gärna månader eller år innan. Dessa vårdbehov handlar om behov av god symtomlindring mot tex smärta, oro, sömnbesvär, ångest eller andnöd, samordning mellan olika vårdgivare för att uppnå optimal vård i hemmet eller på ett boende, behov av hjälpmedel eller andra stödjande insatser.  Detta betyder inte att patienten inte får tillgång till behandling för sina sjukdomar, men att vården parallellt med det även tillgodoser patientens fysiska, psykiska, existentiella behov.

Det är av största vikt att patienten och deras närstående kan förstå att det kanske bara är ett eller få år kvar i livet. Detta för att kunna planera och prioritera sitt liv utifrån deras egna önskemål och prioriteringar.

Vad är vård i livets slutskede?

De flesta förknippar begreppet ”palliativ vård” med ”vård i livets slutskede". Men som man kan läsa i ovan definitioner så är denna fas i livet enbart den sista i palliativ vård. Patienten kan dock ha palliativa vårdbehov långt innan denna sista fas. Det är av stort värde för patient, närstående och den vårdande personalen att försöka förstå när en övergång till livets slutskede sker. Om man kan göra bedömningen att en patient är i livets slutskede bör det föranleda en dialog om mål och ambitionsnivå i den fortsatta vården och vårdinsatserna. Både patient och anhöriga bör i möjligaste mån vara inkluderade i dialogen.

Definition av palliativ vård enligt WHO 2002

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.

Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002