Metod och Tidsplan

En projektansvarig sjuksköterska har i uppdrag att inventera och därefter följa upp alla vårdenheter, ledningsfunktioner, läkaransvariga etc. angående rapportering till palliativregistret. Inrapportering till Svenska palliativregistret kommer att följas månadsvis. Resultaten återförs till respektive enhet och chefer (mål 1 och 2). Den projektansvariga sjuksköterskan kommer också att undersöka behovet av förbättringsområden och utbildningsinsatser (mål 4).

Efter varje dödsfall, som registrerats i Svenska palliativregistret, kommer en av de närstående att erbjudas fylla i en enkät kring deras upplevelser (mål 3). Efter ett respektive två år kommer samtliga närståendeenkäter att sammanställas och ge underlag för studier med frågeställningar kring skillnader i upplevd vårdkvalitet och stöd från olika vårdgivare. Resultaten kommer att utgöra underlag för att initiera förbättringsarbeten, handledning och utbildningsinsatser.

I projektet undantas patienter som dör på Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset i Kristianstad eller andra avdelningar på Lasarettet i Ystad utöver palliativvårdsavdelningen av praktiska skäl.

Tidsplan

 • 170316 – förankringsmöte (närvarande: kommun, primärvård, närsjukhuset i Simrishamn, ASIH, Stiftelsen Hospice Österlen, palliativt utvecklingscentrum)
 • 170615 – styrgruppen* för projektet bildas och träffas i Simrishamn
 • 170817 – nytt möte för styrgruppen inför allmänna mötet (se sedan). Styrgruppen kommer därefter träffas vid behov, men åtminstone 1-2 gånger per termin för att följa projektet
 • 170906- informationsmöte för allmänheten inkl paneldiskussion (medverkande var alla inklusive kommunen, ASIH, primärvården, sjukhuset, palliativt utvecklingscentrum, Stiftelsen Hospice Österlen, politiker)
 • September 2017 – en projektansvarig sjuksköterska påbörjar projektanställning och håller kontakt med enheterna och påbörjar inventering om hur palliativregistret används av de olika vårdgivarna.
 • september 2019 maj – 2021 maj insamlande av data via inrapportering till Svenska palliativregistret inkl närståendeenkät
 • från sept 2018: fortlöpande undersökning av behovet av utbildnings- och stödinsatser till all berörd personal kring den döende personen
 • 2018-: ansökningar för finansiering till  österlenprojektet samt regelbundna samverka möten med styrgruppen
 • 190404: Simrishamns först dödskafé
 • 190515: Filmvisning ‘Vad är Döden’ och dödskafé
 • 190830: Workshop social innovation, heldag, Simrishamn

*Styrgruppen from 190101: Annika Forsgren och Rickard Flodfält (kommunen), Christel Wihlborg, Rickard Fahlström och Hanna Dahl (primärvården, Capio), Helen Petri och Irene Axman Andersson (Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn), Professor Carl Johan Fürst och Jamie Woodworth (Palliativt utvecklingscentrum i Lund), Dag Lundberg, och Christer Neleryd (Stiftelsen Hospice Österlen).

Etiska aspekter

Svenska palliativregistret bygger på personnummer på avlidna patienter. Därmed möjliggörs matchning mot dödsorsaksregistret. Närståendeenkäten kopplas till den avlidna patienten. För att kunna genomföra vetenskaplig uppföljning krävs därför etikprövning.

Projektledning och samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan Simrishamns kommun, Palliativ vård och ASIH Ystad (Region Skåne), primärvården (Capio), närsjukhuset i Simrishamn (Praktikertjänst), och palliativt utvecklingscentrum i Lund (förankrat till Lunds universitet) En viktig intressent, partner och tillika initiativtagare till projektet är Stiftelsen Hospice Österlen. Se styrgruppens sammansättning ovan.