Bakgrund

Kvalitén på vården i livets slutskede är ojämlik i Sverige. Detta visas i resultat från bland annat svenska palliativregistret och i studier som baseras på data från registret (se referenslista på Palliativregistrets hemsida). Brister i vården i livets slutskede tydliggörs också ofta genom närståendes berättelser; till personal i vården och till media. Det finns inget som talar för att situationen i Simrishamns kommun skiljer sig nämnvärt från Skåne eller landet i övrigt.

Döende patienter inom Simrishamns kommun vårdas på Simrishamns sjukhus, i kommunal hemsjukvård i ordinärt boende, på särskilda boenden i kommunal och privat regi samt på Lasarettet i Ystad inklusive den specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningen. Palliativ vård i hemmet ges av kommunen, av primärvården samt vid behov av ASIH (som också kan ge konsultativt stöd till andra vårdgivare). En del patienter vårdas på Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset i Kristianstad eller på andra avdelningar på Lasarettet i Ystad.

Infografik_final-01

Vården skall vara behovsstyrd, individanpassad, personcentrerad och innefatta stöd till de närstående.

Stiftelsen Hospice Österlen har i många år verkat för en god palliativ vård till medborgarna i Simrishamn. Sedan 2015 har ett samarbete växt fram mellan dem, den specialiserade vården i området (Palliativ vård och ASIH Ystad) samt palliativt utvecklingscentrum i Lund. Samarbetet har nu vuxit till att inkludera alla vårdgivare i Simrishamn. Se Samverkan.

Visionen och samarbetet innehåller ett forskningsprojekt, "registerprojektet," där även närståendes upplevelser undersöks, men också en satsning på utbildning till all berörd personal kring den döende personen, se under fliken ”utbildning”.

Vi kommer att engagera oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.

Betydelse

Projektet har potential att vara modellskapande i och med att det griper över samtliga huvudmän inom Simrishamns kommun med målet att förbättra vården för alla som vårdas i livets slutskede och för deras närstående, en palliativ vård utan gränser. Ett syfte är även att ge ökad medvetenhet för alla kommuninvånare om vård i livets slutskede genom olika delprojekt i samarbete med Stiftelsen Hospice Österlen. Det är ett unikt samarbete mellan privat och offentlig sjukvård, och samverkan med en frivilligorganisation som står för folkhälso- och närståendeperspektivet.

Registerprojektet kommer att fortlöpa under ca två års tid, men visionen och samarbetet kring den döende patienten kommer att integreras i vårt arbetssätt framöver.

Hur ser den palliativa vården ut i Skåne?

Allmän palliativ vård erbjuds patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Allmän palliativ vård och omsorg bedrivs inom primärvård, sjukhusavdelningar och i kommunen, i hemmet eller på boenden.

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.  Endast 15–20 procent av medborgarna som är i livets slut har behov av specialiserad palliativ vård.

Specialiserad palliativ vård i Skåne heter ”Palliativ vård och ASIH”. Dessa enheter finns i Ängelholm, Helsingborg, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad, Kristianstad och Hässleholm. Alla enheter har ASIH verksamhet, avancerad sjukvård i hemmet. Slutenvård, sk palliativvårdsavdelning, finns på alla orter utom Ängelholm och Hässleholm, vars medborgare har tillgång till slutenvårdsplatser i Helsingborg respektive Kristianstad.

För att få en bedömning om anslutning till ASIH eller avdelningarna krävs det en remiss från annan vårdgivare.

 

Palliativ vård för Simrishamns medborgare

Allmän palliativ vård bedrivs på sjukhusavdelningarna på Närsjukhuset och på Lasarettet i Ystad, via kommunen i hemmet eller på äldreboenden samt via Capio VC.

Den specialiserade palliativa vården bedrivs av Palliativ vård och ASIH i Ystad. Remiss krävs av annan vårdgivare för att ASIH ska kunna göra en bedömning för anslutning.

Om ansluten till ASIH, så tar ASIH teamet det medicinska ansvaret i hemmet, medan omvårdnaden sköts av kommunens personal. I vissa fall samverkar ASIH med kommunens distriktsköterska.