Bakgrund

Kvalitén på vården i livets slutskede är ojämlik i Sverige. Detta visas i resultat från bland annat svenska palliativregistret och i studier som baseras på data från registret (se referenslista på Palliativregistrets hemsida). Brister i vården i livets slutskede tydliggörs också ofta genom närståendes berättelser; till personal i vården och till media. Det finns inget som talar för att situationen i Simrishamns kommun skiljer sig nämnvärt från Skåne eller landet i övrigt.

Döende patienter inom Simrishamns kommun vårdas på Simrishamns sjukhus, i kommunal hemsjukvård i ordinärt boende, på särskilda boenden i kommunal och privat regi samt på Lasarettet i Ystad inklusive den specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningen. Palliativ vård i hemmet ges av kommunen, av primärvården samt vid behov av ASIH (som också kan ge konsultativt stöd till andra vårdgivare). En del patienter vårdas på Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset i Kristianstad eller på andra avdelningar på Lasarettet i Ystad.

Infografik_final-01

Vården skall vara behovsstyrd, individanpassad, personcentrerad och innefatta stöd till de närstående.

Stiftelsen Hospice Österlen har i många år verkat för en god palliativ vård till medborgarna i Simrishamn. Sedan 2015 har ett samarbete växt fram mellan dem, den specialiserade vården i området (Palliativ vård och ASIH Ystad) samt palliativt utvecklingscentrum i Lund. Samarbetet har nu vuxit till att inkludera alla vårdgivare i Simrishamn. Se Samverkan.

Visionen och samarbetet innehåller ett forskningsprojekt, ”registerprojektet,” där även närståendes upplevelser undersöks, men också en satsning på utbildning till all berörd personal kring den döende personen, se under fliken ”utbildning”.

Vi kommer att engagera oss i allmänhetens perspektiv kring döendet och döden genom olika projekt, workshops och diskussioner.

Betydelse

Projektet har potential att vara modellskapande i och med att det griper över samtliga huvudmän inom Simrishamns kommun med målet att förbättra vården för alla som vårdas i livets slutskede och för deras närstående, en palliativ vård utan gränser. Ett syfte är även att ge ökad medvetenhet för alla kommuninvånare om vård i livets slutskede genom olika delprojekt i samarbete med Stiftelsen Hospice Österlen. Det är ett unikt samarbete mellan privat och offentlig sjukvård, och samverkan med en frivilligorganisation som står för folkhälso- och närståendeperspektivet.

Registerprojektet kommer att fortlöpa under ca två års tid, men visionen och samarbetet kring den döende patienten kommer att integreras i vårt arbetssätt framöver.