Registerprojektet

hjärtat.jpg

Bakgrund:

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där målet är att samtliga förväntade dödsfall ska registreras utifrån ett antal kvalitetsparametrar. Exempel på kvalitetsparametrar under sista levnadsveckan är lindring från smärta, andnöd, rosslighet, illamående, ångest och trycksår. Även informerande samtal med patient respektive närstående viktiga aspekter. Situationen för avlidna patienter i Region Skåne under 2016 framgår av bild 1.

palliativregistret_logotyp
http://palliativ.se/

De flesta vårdenheter inom Simrishamns kommun använder Svenska palliativregistret som ett redskap för att kvalitetssäkra vården i livets slutskede. Resultaten från registret används i varierande grad för att på ett systematiskt sätt uppmärksamma brister i vården och också med att förbättra vården.

 

 

Syfte och mål:

Alla personer som bor i Simrishamns kommun ska erbjudas god och jämlik vård i livets slutskede oavsett vårdplats. För att kunna närma oss detta övergripande mål används Svenska palliativregistret som ett redskap för att mäta och få en uppfattning om vårdens kvalitet och kunna skatta förbättringar. De specifika målen för registerprojektet är:

  1. Att alla vårdgivare som har patienter i livets slutskede inom Simrishamns kommun identifieras och använder Svenska Palliativregistret (100%)
  2. Att alla avlidna patienter (förväntade dödsfall) registreras (av den enhet som vårdar patienten vid dödsfallet) i Svenska Palliativregistret (målvärde 80%)
  3. Att alla närstående till avlidna (förväntade dödsfall) erbjuds att fylla i en närståendeenkät framtagen av styrgruppen i projektet (målvärde 70%)
  4. Identifiera förbättringsarbeten och behov av utbildningsinsatser

Betydelse

Projektet har potential att vara modellskapande i och med att det griper över samtliga huvudmän inom Simrishamns kommun med målet att förbättra vården för alla som vårdas i livets slutskede och för deras närstående. Det är också unikt med sitt syfte att ge ökad medvetenhet för alla kommuninvånare om vård i livets slutskede.

Under registerprojektets gång kommer det ske en fortlöpande undersökning av behovet av utbildnings- och stödinsatser i kommunen, på sjukhuset och i primärvården, och utbildningsinsatser från Palliativt utvecklingscentrum i Lund och ASIH i Ystad kommer ske enligt de enskilda vårdgivarnas behov.

Registerprojektet kommer att fortlöpa under ca två års tid, men visionen och samarbetet kring den döende patienten kommer att integreras i vårt arbetssätt framöver.