Utbildning

Kompetens i allmän palliativ vård ska finnas inom alla verksamheter som vårdar patienter i livets slutskede. När det gäller kompetens inom specialiserad palliativ vård finns detta tillgängligt inom den specialiserade palliativa vården i Ystad med Simrishamns kommun som upptagningsområde för vård och konsultativt stöd.

Under registerprojektets gång kommer vi att undersöka behovet av kompetenshöjning i palliativ vård och projektet kommer att innehålla en skräddarsydd satsning på utbildningtill all berörd personal kring den döende personen. Detta kommer att ske via multiprofessionella workshops, lokala utbildningar på boenden samt på sjukhuset, samt via de aktiviteter vi ordna tillsammans med allmänheten. Utbildningsaktiviteterna kommer att koordineras via det lokala ASIH teamet (Palliativ vård och ASIH Ystad) och palliativt utvecklingscentrum.

Sista hjälpen: Ett kurskoncept för utbildning i omhändertagande och stöd av svårt sjuka och döende medmänniskor

”Sista hjälpen-utbildning” (engelska “Last Aid”) är ett europeiskt utbildningskoncept som liksom första hjälpen kurser, vänder sig till allmänheten för utbildning i basalt omhändertagande av medmänniskor i behov av stöd. Sista hjälpen fokuserar på omsorg och stöd i livets slut. Döden, döendet och sorg är naturliga och oundvikliga processer i livet. En ökad kunskap i samhället kring dessa frågor kan leda till ett bättre slut för de sjuka och ett ökat stöd till deras närmaste.

 

Själva "sista hjälpen kursen" består av fyra block:

  1. Döden är en naturlig händelse: Vad innebär döendeprocessen?

  2. Förberedelse inför döden: Planering, önskemål, prioriteringar och socialt stöd.

  3. Lindra lidandet: vanliga problem och symtom, vad kan jag göra för att hjälpa till?

  4. Att ta farväl: Hur gör jag? Sorg och sorgereaktioner, begravning.

 

Under 2022/23 kommer Österlenprojektet hålla kurser i Sista Hjälpen i Sydöstra Skåne. Utbildningen är ett samarbete mellan Österlenprojektet, Palliativt Utvecklingscentrum, Simrishamns Kommun, Svenska Kyrkan och Stiftelsen Hospice Österlen.

Senaste utbildningar inom sjukvården

31/1-20 ASIH genomförde en kursledare kurs i palliativ vård för fyra sjuksköterska i kommunen. Dessa i sin tur kommer att ha workshops i palliativ vård för kommunens vårdpersonal under 2021.